De nieuwe loonkostensubsidieregeling voor ondernemers in problemen: de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW)

donderdag, 19 maart, 2020

De kabinetsmaatregelen in verband met het Coronavirus volgen elkaar in hoog tempo op. Milestone Advocaten volgt het nieuws op de voet en informeert u graag over de aangekondigde loonkostensubsidieregeling, de NOW. De regeling is nog niet gepubliceerd, maar wat we nu al weten, delen wij graag met u.

Dinsdagavond 17 maart is als gevolg van het Noodpakket banen en economie de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) geïntroduceerd. Deze loonkostensubsidie subsidieert gedurende drie maanden (met mogelijkheid tot verlenging) tot 90% van de loonkosten.

Voorwaarden NOW

Om in aanmerking te komen voor de NOW zijn op dit moment de volgende voorwaarden bekend:

  • gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt, zal de werkgever géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor zijn werknemers;
  • de aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies;
  • de aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld); en
  • de regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Hoogte NOW

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90% van de loonsom:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Hoogte loonbetaling aan werknemers

Met de NOW wordt de werkgever tegemoetgekomen in de loonkosten. De werknemer behoudt recht op zijn (volledige) loon en de werkgever ontvangt daarvoor een compensatie in de vorm van een subsidie.

NB. De NOW vervangt de huidige regeling werktijdverkorting: er is geen sprake van werktijdverkorting en, daarmee samenhangend, van een aanspraak op WW. Eventuele reeds ingediende aanvragen voor werktijdverkorting zullen onder de nieuwe loonkostensubsidieregeling worden afgewikkeld.