FLINKE WIJZIGINGEN IN HET ARBEIDSRECHT PER 2020

maandag, 1 april, 2019

Op 1 januari 2020 zullen tegelijkertijd twee ingrijpende wetten in werking treden: de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) en Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Het eerste wetsvoorstel houdt in dat de rechtspositie van de ambtenaar voor een groot deel gelijk wordt getrokken met die van de gewone werknemer met alle daaraan verbonden juridische gevolgen.

Per het volgende jaar zal ook de WAB waarschijnlijk worden ingevoerd. Dit wetsvoorstel is door de Tweede Kamer en moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer.

Vier wijzigingen van de WAB uitgelicht:

1. Ontslagrecht
Het zal iets makkelijker worden om een werknemer te ontslaan, want er komt een nieuwe extra ontslaggrond in de wet, de zogenaamde cumulatiegrond. Als er een beëindiging op de cumulatiegrond plaatsvindt naast de transitievergoeding een extra vergoeding kan toekennen, waardoor de transitievergoeding op maximaal 1,5 keer de reguliere transitievergoeding uitkomt.

2. Transitievergoeding
Werknemers krijgen vanaf dag 1 van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding, in plaats van pas na verloop van twee jaar. Hier staat tegenover dat de transitievergoeding voor elk jaar dienstverband een derde van het maandsalaris zal bedragen. Dit geldt ook voor de dienstjaren van een arbeidsovereenkomst na verloop van tien jaar, die nu nog zwaarder wegen in de berekening. Voorts wordt voor kleine werkgevers een regeling voorgesteld om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering, ziekte of overlijden.

3. Verruiming van de ketenregeling
Voor juli 2015 konden gedurende 3 jaren arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan. Dat is teruggebracht naar 2 jaar. Dat wordt nu weer 3 jaar.

4. WW-premiedifferentiatie
Om het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd voor werkgevers aantrekkelijker te maken, wordt een WW-premiedifferentiatie tussen vaste en tijdelijke contracten voorgesteld. Een lagere premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (met een eenduidig vastgelegde arbeidsomvang) en een hogere premie voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Verder worden onder meer de rechten van payrollers en oproepkrachten verbeterd.

In 2019 houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen rond de WAB en zullen wij onze cliënten meer in detail informeren.