MEER INFORMATIE OVER DE NIEUWE TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR BEHOUD WERKGELEGENHEID (NOW REGELING)

vrijdag, 3 april, 2020

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet een noodpakket aan maatregelen aangekondigd om er voor te zorgen dat werknemers zoveel mogelijk hun baan en inkomen behouden en om de economie te ondersteunen in de huidige Corona-crisis.

Op 31 maart 2020 is de uitwerking van de Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud Werkgelegenheid bekend gemaakt waarbij werkgevers een subsidie bij het UWV kunnen aanvragen voor de loonkosten van hun werknemers. Via deze Noodmaatregel (afgekort: NOW) kan een werkgever bij een substantiële omzetdaling een groot deel van de loonsom over een periode van 3 maanden als subsidie ontvangen. De regeling geldt ook voor werkgever die werknemers in dienst hebben met een flexibel contract, met het idee van het kabinet dat deze mensen ook in dienst blijven gedurende de crisisperiode.
De huidige regeling betreft een loonkostensubsidie voor 3 maanden, waarbij uitdrukkelijk de mogelijkheid van verlenging is opengehouden.

In deze notitie wordt een overzicht gegeven van belangrijke elementen van de regeling, maar de regeling wordt niet uitputtend beschreven.

Aanvraagperiode

Het UWV streeft er naar om de regeling vanaf 6 april 2020 uit te kunnen voeren. Een aanvraag zal elektronisch moeten geschieden. Minister Koolmees heeft een voorbehoud gemaakt dat de systemen toch nog niet voldoende solide zijn op 6 april 2020 om de toestroom van aanvragen die wordt verwacht te verwerken. In de regeling zelf is zekerheidshalve uitgegaan van een aanvraagperiode voor de subsidie van 14 april tot en met 31 mei 2020.

Wanneer komt een werkgever in aanmerking voor NOW-subsidie?

Werkgever die geconfronteerd worden met een omzetdaling van tenminste 20% over een aaneengesloten periode van 3 maanden kunnen de loonkostensubsidie aanvragen. De werkgever mag daarbij kiezen uit de volgende periodes (meetperiode):

  • 1 maart-31 mei 2020
  • 1 april- 30 juni 2020
  • 1 mei – 31 juli 2020.

Of er sprake is van een omzetdaling in 2020 wordt beoordeeld op basis van 25% van de omzet over 2019. Als de werkgever onderdeel is van een concern wordt op basis van de concern/groepsomzet beoordeeld of er sprake is van een substantiële omzetdaling.

De aanvraag wordt gedaan op basis van een inschatting van de werkgever. Per loonheffingennummer dient een aanvraag te worden gedaan. Het kan zijn dat een concern/groep meerdere werkgevers kent.

Subsidie loonkosten

De definitieve subsidie die kan worden aangevraagd wordt bepaald aan de hand van de loonsom over de periode maart tot en met mei 2020.

Bij berekening van de loonsom is van belang:

  • het betreft alleen de loonsom van eigen werknemers (dus niet payroll werknemers en uitzendkrachten);
  • maximum loonsom per werknemer is € 9.358,00;
  • de loonsom mag worden verhoogd met 30% als compensatie voor pensioenpremies, verzekeringspremies en vakantiegeld;
  • alleen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden betaald bij een omzetdaling van 100% van de omzet. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Voorschotbetaling

Het UWV streeft er naar om binnen 2-4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag een voorschot betaling te doen. Het voorschot wordt betaald in 3 termijnen.

De hoogte van het voorschot is 80% van de subsidie zoals die wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling.

Voor berekening van het voorschot gaat het UWV in beginsel uit van de loonsom over de maand januari 2020 zoals blijkt uit haar polisadministratie.

Dus aan het voorschot ligt de volgende berekening ten grondslag:
% verwachte omzetdaling x loonsom januari 2020 x 3 x 1,3 x 0,9

Hiervan wordt 80% betaald als voorschot.

Definitieve subsidie

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de subsidie wordt toegekend dienst de werkgever de definitieve vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is daarbij een accountantsverklaring vereist. Op dit punt moet de regeling nog verder worden uitgewerkt.

Bij de definitieve vaststelling kan er sprake zijn van een nabetaling, als bijvoorbeeld het omzetverlies meer is dan aanvankelijk verwacht of een terugvordering als de loonsom in de periode maart- mei 2020 minder bleek te zijn dan in januari 2020.

Voor de definitieve toekenning is de volgende formule van toepassing:
% werkelijke omzetdaling x loonsom 1 maart – 31 mei 2020 x 1,3 x 0,9

Voorwaarden voor de subsidie

Doel van de maatregel is dat werkgevers ondanks de omzetdaling wel het personeel in dienst kunnen houden, dus behoud van banen. Daarom gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie:

Loonsom zo veel als mogelijk gelijk houden

a. de werkgever moet zich inspannen om zoveel als mogelijk de loonsom gelijk te houden; een daling van de loonsom in de periode maart – mei 2020 zal gevolgen hebben voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie.
Het voorschot dat wordt verstrekt is in beginsel gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Als de loonsom over de periode maart – mei 2020 lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald.

Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

b. De werkgever mag in de periode van 18 maart tot 31 mei 2020 geen verzoek doen om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. (Reeds ingediende verzoeken moeten binnen 5 dagen worden ingetrokken).

Als dit wel gebeurt wordt er een boete toegepast op de subsidie; die boete is gelijk aan 150% van de loonsom van de medewerkers waarvoor ontslag is aangevraagd.

c. verder gelden nog andere voorwaarden, zoals: informatieplicht van OR of ander medezeggenschapsorgaan; werkgever moet een controleerbare administratie gedurende 5 jaar aanhouden; loonaangifte dienen op tijd gedaan te worden; informatieplicht als ook subsidie op grond van de Participatiewet is verkregen.

Enkele praktische punten

Rekeningnummer

Let er op dat het rekeningnummer dat bij de aanvraag wordt opgegeven correspondeert met het in de aanvraag opgegeven loonheffingennummer en de daaraan verbonden rekeninggegevens. Als dat niet klopt is dat een weigeringsgrond voor de subsidie.

DGA

De regeling is ontworpen voor werknemers die zijn verzekerd voor werknemersverzekeringen. Derhalve geldt de regeling niet voor een Directeur Grootaandeelhouder.

Bezwaar/beroep

Tegen beslissingen van het UWV is bezwaar en beroep mogelijk. Hier op is het bestuursrecht van toepassing.

Ontslag op andere gronden

Een strenge voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie is dat er in de periode tot 1 juni geen ontslagvergunning bij het UWV wordt aangevraagd wegens bedrijfseconomische redenen. Maar dat betekent niet dat ontslag op andere gronden, zoals disfunctioneren, of een beëindiging met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst niet meer mogelijk is.

Werktijdverkorting

Deze regeling treedt in de plaats van de reguliere werktijdverkorting. Werkgevers die een aanvraag hebben gedaan, lijken op grond van de regelgeving een nieuwe aanvraag te moeten doen en daarbij te moeten aangeven dat zij ook een WTV-aanvraag hebben gedaan.

Tot slot

In een zeer korte tijd is door de regering een Noodmaatregel ontworpen. Positief is dat een vangnet voor werkgevers, waarvoor de regeling 10 miljard euro heeft gereserveerd, zo snel tot stand is gekomen.

Ongetwijfeld komen in de uitvoering van deze regeling allerlei discussies naar voren. Dat is onvermijdelijk. Een multidisciplinaire voorbereiding met salarisadministrateur, accountant en jurist lijkt in veel gevallen wenselijk.

31 maart 2020