Uitvoeringsregels UWV gepubliceerd

dinsdag, 8 december, 2015

Met de komst van de WWZ moeten sinds 1 juli jl. alle ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische reden en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid ( langer dan 2 jaar) bij het UWV worden ingediend. De Beleidsregels Ontslagtaak die het UWV voor die tijd hanteerde zijn daarmee komen te vervallen. Op 24 november jl. zijn eindelijk de nieuwe uitvoeringsregels gepubliceerd. Het gaat om de ‘Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen‘ en de ‘Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid‘.

Op veel punten komen de uitvoeringsregels overeen met de voorheen geldende Beleidsregels Ontslagtaak UWV. Er zijn echter ook een aantal aanpassingen.

In de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen gaat het om de volgende aanpassingen:

  • Er wordt per bedrijfseconomische reden weergegeven welke gegevens de werkgever aan moet leveren.
  • Als er sprake is van een ‘slechte/slechter wordende financiële situatie’ bij een onderneming die onderdeel is van een groep en de oorzaak van die slechte financiële situatie zowel bij de onderneming als bij de groep of alleen bij de groep ligt dan moeten ook de financiële gegevens van de groep worden overgelegd.
  • Als er sprake is van werkvermindering als gevolg van het vervallen van een (tijdelijke) opdracht na een aanbestedingsprocedure dan moet de werkgever aangeven of hij meedoet aan een nieuwe aanbestedingsprocedure. Als dat zo is dan is nog niet aannemelijk dat de betrokken arbeidsplaatsen vervallen.
  • Het bevat specifieke regels waaraan een ontslagaanvraag moet voldoen die betrekking heeft op het vervallen van arbeidsplaatsen in de zorgsector en de branche welzijn en maatschappelijke dienstverlening als gevolg van een aanbestedings-/subsidietraject.
  • Bij het uitbesteden van werkzaamheden moet de werkgever toelichten en aannemelijk maken dat het uitbesteden van werkzaamheden ten dienste staat van een doelmatige bedrijfsvoering en niet enkel is ingegeven door het willen vervangen van vaste werknemers door flexibele of goedkopere arbeidskrachten.
  • Er staat een toelichting in over de rangorde bij ontslag, hoe het afspiegelingsbeginsel moet worden toegepast, wanneer van het afspiegelingsbeginsel mag worden afgeweken en over uitwisselbare functies.
  • Het bevat een toelichting op de herplaatsingsinspanning van de werkgever. Zo moet er bijvoorbeeld niet alleen worden gekeken naar arbeidsplaatsen waarvoor een vacature bestaat of binnen redelijke termijn zal komen maar ook naar de arbeidsplaatsen van uitzendkrachten, oproepkrachten of ingeleend personeel (uitgezonderd payroll werknemers) voor zover op die arbeidsplaatsen geen werkzaamheden van tijdelijke aard ( max. 26 weken) worden verricht.
  • Het bevat een uitgebreide toelichting op de opzegverboden.

In de Uitvoeringsregels voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid staat dat bepalend is of de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van de bedongen arbeid ( het eigen werk). Uitgangspunt is dus de functie die de werknemer feitelijk verricht. Het enkele feit dat een werknemer tijdens ziekte ander werk verricht ( of hetzelfde werk in aangepaste vorm of op therapeutische basis ) betekent niet automatisch dat dat werk de bedongen arbeid is geworden. De uitvoeringsregels geven handvatten om te bepalen wanneer de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden.